دوره آموزشی بهبود فرایند

process improvement

اهداف دوره آموزشی بهبود فرایند:

برخی از اهداف و نتایج حاصل از برگزاری دوره آموزشی بهبود فرایندهای سازمان مشتمل بر موارد زیر است:

 • مرور گام های مدیریت فرآیندها
 • آموزش علمی و عملی در بهبود فرآیندهای سازمان
 • ارتقاء دانش فنی و تخصصی در خصوص مباحث بهبود فرآیندهای سازمان
 • ارتقاء فرهنگ فرآیند محوری در سازمان
 • دریافت بازخورهای کاربردی برای بهبود فرآیندها در سازمان در همان کارگاه آموزشی
 • برگزاری دوره آموزشی بصورت کارگاهی و همراه با کار عملی در کلاس (workshop)
 • ابزارها، تکنیک ها و دانش تجزیه و تحلیل فرآیندها
 • تعیین راهکارها و سازوکارهای مناسب به منظور افزایش تعاملات بین فرآیندها
 • تعیین عوامل کلیدی به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و چابکی فرآیندها
 • تعیین معیارهای مناسب برای تبیین شاخص کلیدی عملکرد فرآیندها به منظور پایش مستمر آنها
 • تعیین سازوکار مناسب به منظور اخذ بازخورد و انجام اقدام اصلاحی در فرآیندها
 • ابزارها، تکنیک ها و دانش مورد نیاز برای عارضه یابی، بهبود و مهندسی مجدد فرآیندها
 • حفظ و توسعه یکپارچگی بین فرآیندها و سایر ارکان سازمان

سرفصل های آموزشی دوره بهبود فرایند: 

 • متدولوژی ها و چرخه مدیریت فرآیندها
 • اقدامات و گام های بهبود فرآیندهای سازمان
 • نحوه عارضه یابی و اصلاح فرآیندها
 • نحوه تحلیل شکاف و برنامه های بهبود
 • تکنیک ها و ابزارهای بهبود فرآیندهای سازمان
 • شاخص گذاری و پایش فرآیندهای سازمان
 • ابزارها، تکنیک ها و دانش تجزیه و تحلیل فرآیندها
 • تعیین راهکارها و سازوکارهای مناسب به منظور افزایش تعاملات بین فرآیندها
 • تعیین عوامل کلیدی به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و چابکی فرآیندها
 • تعیین معیارهای مناسب برای تبیین شاخص کلیدی عملکرد فرآیندها به منظور پایش مستمر آنها
 • تعیین سازوکار مناسب به منظور اخذ بازخورد و انجام اقدام اصلاحی در فرآیندها
 • ابزارها، تکنیک ها و دانش مورد نیاز برای عارضه یابی، بهبود و مهندسی مجدد فرآیندها
 • حفظ و توسعه یکپارچگی بین فرآیندها و سایر ارکان سازمان
 • و…

گفتنی است این دوره طی دو روز و هر روز معادل 8 ساعت جمعاً 16 ساعت برگزار خواهد شد.


جهت کسب اطلاعات در مورد دوره آموزشی مدیریت فرایند (BPM) می توانید از اینجا اقدام نمایید.