دوره آموزشی مدلسازی فرایند با استاندارد BPMN

مدلسازی فرایند,استاندارد BPMN, آموزش BPMN

دوره آموزشی مدلسازی فرایند با محوریت استاندارد BPMN

در این دوره ابتدا مباحث آموزشی توسط مدرس ارائه خوهند شد. پس از ارائه مباحث مدرس اقدام به ارائه چندین تمرین مختلف از آسان به سخت نموده و شرکت کنندگان بر اساس آموخته های خود اقدام به مدلسازی فرایندها خواهند کرد.

همچنین ابزارهای مختلف و پرکاربرد جهت مدلسازی فرایند خدمت دوستان معرفی و یک ابزار توسط شرکت کنندگان بابت انجام مدلسازی در کارگاه آموزشی انتخاب خواهد شد. ابزارهای مختلف مدلسازی که در دوره معرفی خواهند شد:

 • نرم افزار Bizagi
 • نرم افزار visual paradigm
 • نرم افزار SystemArchitect

 

مدلسازی فرایند,استاندارد BPMN, آموزش BPMN

معرفی انواع استانداردهای مدلسازی فرایند

 • Flow Charting
 • EPC : Event driven Process Chain
 • IDEF
 • Process Chart
 • BPMN

 

معرفی علائم استاندارد BPMN شامل:

 • فعالیت‌ یا Task
 • شاخه یا Flow
 • رویداد یا Event
 • درگاه تصمیم‌گیری یا Gateway

انواع Task ها شامل: User Task ها، Manual Task ، Script Task ، Send Task ، Receive Task ، Service Task

دروازه ها و انواع آنها شامل: دروازه انحصاری یا Exclusive ، موازی یا Parallel ، Inclusive  ، درواز مبتنی بر رویداد یا Event-Based، دروازه پیچیده یا Complex

تشریح کامل event ها و کاربرد آنها شامل: رویدادهای آغازین، رویدادهای پایانی و رویدادهای میانی

خطوط جریان و swimlanes

معرفی انواع زیرفرآیند

معرفی انواع خطاهای رایج در مدلسازی فرایند با استاندارد BPMN

مدلسازی چند نمونه فرایند

و…

نکته مهم: از همان ابتدا تا انتهای آموزش به ترتیب تمریناتی از ساده تا پیچیده توسط مدرس مطرح و شرکت کنندگان در نرم افزارهای اشاره شده اقدام به مدلسازی فرایند بر اساس توضیحات خواهند نمود.


برای دانلود فایل BPM Proposal مشخصات خود را وارد کنید:


نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)