۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
الگوهای تخصیص فعالیت در سیستم های BPMS
الگوهای تخصیص فعالیت در BPMS, سیستم BPMS

الگوهای تخصیص فعالیت در سیستم های BPMS

انتخاب شركت كنندگان فرآیند برای فعالیت ها در فرآیند كسب و كار می تواند با الگوهای تخصیص فعالیت طبقه بندی شود. مجموعه ای غنی از الگوهای تخصیص به تازگی معرفی شده است، در این قسمت، مناسب ترین الگوهای مورد بحث است.

تخصیص مستقیم (Direct Allocation)

در تخصیص مستقیم، یک فرد خاص، فراتر از یک موقعیت در یک سازمان، به تمام نمونه های فعالیت یک مدل فعالیت خاص اختصاص داده شده است. این تخصیص منابع در مواردی مفید است كه در آن دقیقا همان یک نفركه برای انجام این فعالیت ها مناسب است، وجود دارد. مانند رئیس یک شركت، كسی كه در نهایت به تصمیم گیری در سرمایه گذاری بیش از یک آستانه خاص است .

تخصیص مستقیم همیشه می تواند بر اساس تخصیص نقش، كه در تیتر بعد شرح داده شده، با تعیین نقش با یک عضو، به سادگی شبیه سازی شود. چنانچه، اگر این خاصیت و دارایی سازمان، ثابت در یک دوره زمانی طولانی باقی ماند، معرفی كردن یک نقش جدید نیازی نیست، و بنابراین تخصیص مستقیم میتواند استفاده شود.

تخصیص کار به اولین فرد در دسترس

 کار به کارتابل اولین فردی ک هدر دسترس قرار گرفت ارسال میشود. با انتخاب این گزینه، کار به کارتابل فردی ارسال میشود که براساس تقویمهای کاری تعریف شده در سیستم، هم اکنون در دسترس است.

تخصیص بر اساس نقش (Role-Based Allocation)

تخصیص مبتنی بر نقش، روش استاندارد تخصیص كار برای اعضای سازمان است. این روش بر اساس درک همه اعضای یک نقش خاص كه دارای عملکرد معادل هستند، به طوری كه هر عضو از آن نقش می تواند یک واحد از كار را انجام دهد است. برای هر مدل فعالیت در یکمدل فرایند كسب و كار، نقش اختصاص داده شده، نشان می دهد كه تمام اعضای این نقش قادر به انجام نمونه های فعالیت هستند. نگاشت از اطلاعات نقش برای كاركنان دانش خاص،وضوح نقش نامیده می شود. طلاعات رایج و جاری بروی توانایی كاركنان دانش در طول وضوح نقش استفاده می شود .

دو راه برای تحقق تخصیص مبتنی بر نقش وجود دارد. در روش اول، هنگامی كه یک نمونه فعالیت وارد حالت آماده می شود، آیتم كاری بین اعضای گروه ارتباط برقرار می كند. هنگامی كه یکی از اعضای گروه، یک آیتم كار انتخاب می كند، آن آیتم كار همراه با سایر اعضای گروه حذف می شود. در روش دوم، تنها یک نفر برای انجام نمونه فعالیت انتخاب می شود. پس، تنها یک آیتم كار ایجاد می شود .

تخصیص مبتنی بر نقش مجموعه ای از مزیت های جالب با در نظر گرفتن تخصیص مستقیم، فراهم می كند، كه همه آنها مربوط به افزایش انعطاف پذیری فرآیندهای كسب و كار است. اولاً، مدل فرایند كسب و كار، زمانی كه تغییر در پرسنل وجود دارد، به تغییر نیاز ندارد به عنوان مثال، كاركنان بازنشسته و كاركنان جدید استخدام میشوند. هنگامی كه از تخصیص مستقیم استفاده شود، هرگونه تغییر در پرسنل مربوط به افراد به طور مستقیم اختصاص داده شده كه موجب تغییر در مدل فرآیند كسب و كار می شود.

ثانیاً، توسط وضوح نقش در زمان اجرای فرآیند كسب و كار، فقط افراد حاضر برای انجام فعالیت ها، انتخاب شده اند. این رویکرد از شرایطی كه در آن انتخاب افراد برای انجام نمونه فعالیت هایی كه در حال حاضر در دسترس نیستند، اجتناب میكند. در تصمیم نقش مستقیم، زمانی كه فرد در دسترس نباشد، هیچ راهی برای ادامه فرایند كسب و كار وجود ندارد.

 تخصیص بر اساس حجم کار (By Load):

فرض کنید در یک شرکت، در واحد خدمات پس از فروش، مدیر خدمات پس از فروش درخواستهای مشتریان را دریافت و پس از بررسی و تایید اولیه، باید درخواست را به یکی از 20 کارشناس واحد خود ارجاع دهد.

مدیر خدمات پس از فروش و سایر مدیرانی که چندین کارشناس برای رسیدگی به انواع درخواست ها در اختیار دارند مثل مدیران فروش، مدیران کنترل و تضمین کیفیت، نگهداری و تعمیرات و سایر موارد مشابه بدلیل مشغله بالا، با مشکل برقراری توازن کار بین کارشناسان خود مواجه هستند.

حال در BPMS این امکان وجود دارد که در هنگام تعیین کاربران یا مجریان هر فعالیت، گزینه تخصیص کار بر اساس حجم کاری انتخاب شود، بطوریکه کار بر اساس حجم کاری موجود در کارتابل هر یکی از کارشناسان به آنها اختصاص خواهد یافت. یعنی سیستم بصورت هوشمند، کار را به کارتابل کارشناسی خواهد فرستاد که حجم کار داخل کارتابلش از بقیه کمتر است.

تخصیص کار به همه افراد (Every One)

 این امکان وجود دارد که کار بین همه افراد بصورت یکسان پخش شود و هر فرد بر اساس علاقه و زمان خالی خود بصورت داوطلبانه، کار را در اختیار بگیرد. به عبارت دیگر کار به کارتابل همه افراد ارسال شده و اولین فردی که کار را انتخاب کرد، از کارتابل لقیه جمع آوری خواهد شد.

تخصیص مدت دار (Deferred Allocation)

در تخصیص مدت دار )معوق(، تصمیم در مورد كسی كه یک نمونه فعالیت را انجام می دهد فقط در زمان اجرای فرآیند كسب و كار ساخته شده است. برای این منظور، هیچ فرقی بین تخصیص مدت دار و تخصیص مبتنی بر نقش وجود ندارند. با این حال در تخصیص مدت دار، به جای استفاده از اطلاعات نقش تعریف شده در طول زمان طراحی، تخصیص به عنوان یک گام آشکار در فرایند كسب و كار انجام می شود و اطلاعات نقش تحت تأثیر و نفوذ نیست .

اعطای مجوز (Authorization)

اعطای مجوز، افراد را به نمونه های فعالیت مبتنی بر موقعیت هایشان تخصیص می دهد. بنابراین، یک لیست از موقعیت های برشمرده شده، كه افرادی خاص می توانند انجام دهند را مشخص می كند. این نیز می تواند با اضافه كردن یک نقش جدید كه مجوز می گیرد به دست آید. نوع خاصی از اعطای مجوز كه از قابلیت های كارگر دانش برای انجام تخصیص استفاده می كند، ممکن است.

تفکیک وظایف  (Separation of Duties)

طرح تخصیص تفکیک وظایف مربوط به گزارشات مختلف در داخل یکفرایند كسب و كار است. به عنوان مثال، یک سند نیاز دارد تا توسط دو كارمند با یک نقش مشترک، امضا و امضای متقابل شود .در تخصیص مبتنی بر وظیفه، این فعالیت ها می تواند توسط كاركنان یکسان انجام شود . تفکیک وظایف اجازه می دهد هر سند توسط دو كارمند مختلف امضا شود.

جابجایی موردی  (Case Handling)

در طرح تخصیص جابجایی موردی، فعالیت های خاصی در فرایند كسب و كار نیاز به درک درستی از حالت كلی دارند. در این محیط، اینکه كارگر دانش به تمام فعالیت های یک نمونه فرآیند كسب و كار می پردازد، بسیار مفید است. این روش خطاها و زمان پردازش را كاهش می دهد، زیرا كارگر دانش در حال حاضر موارد را می داند، و بنابراین می تواند این مسائل را به طور مؤثرتری حل كند و بازده بیشتری نسبت به یکی از مواردی كه شناخته شده نیست، می باشد.

تخصیص بر اساس تاریخچه (History-Based Allocation)

ایده تخصیص بر اساس تاریخچه اینگونه می باشد كه، یک شخص برای یک نمونه فعالیت بر اساس آنچه این فرد تا پیش از این كار می كرد، در تاریخ نمونه فعالیتی كه او به اتمام رسانده بود، اختصاص داده میشود .هدف این است كه تخصیص كار برای افراد، با توجه به تجارب شخصی و تخصص شان كه در اطلاعات نقش نشان داده نمیشود، باشد. در حالی كه این بخشی از ویژگی های نقش نیست، این اطلاعات باید در سیستم مدیریت فرایند كسب و كار نشان داده شود به طوری كه آن میتواند در تخصیص بر اساس تاریخ و تجربیات شخصی تصمیم گیرد.

تخصیص سازمانی (Organizational Allocation)

اگر تخصیص سازمانی استفاده می شود، نقشی در كار نیست اما موقعیت در درون سازمان به طور كلی برای تخصیص موارد فعالیت مورد استفاده می باشد. به عنوان مثال، اجازه هزینه، مدیر واحد سازمانی است كه نیاز درخواست هزینه را تایید می كند.

 تخصیص کار بصورت متوالی یاSequential :

در بسیاری کارها افراد بسیاری از گلوگاههای سازمان را باعث میشوند. نحوه تخصیص کار در این الگو به این ترتیب است که کار ابتدا به فرد الف ارجاع میگردد. برای فرد الف بسته به اهمیت کار یک محدودیت زمانی قائل خواهیم شد. چنانچه فرد الف در محدودیت زمانی تعریف شده موفق به انجام کار نشود، کار به کارتابل فرد دیگری منتقل شود.

 براحتی و با انجام برخی از تنظیمات ساده، امکان تخصیص کار با الگوهای مختلف و براساس نیاز سازمان یا شرکت شما در سیستمهای BPMS وجود دارد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزارهای BPMS به این صفحه مراجعه نمایید.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .