۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
اولویت بندی فرایندها از منظر مایکل همر
اولویت بندی فرایندها, مایکل همر, حمایت فرایند از استراتژی

اولویت بندی فرایندها از منظر مایکل همر

از نظر مایکل همر فرایندهای سازمان را بر اساس سه گروه شاخص میتوان اولویت بندی کردی که عبارتند از:

 • ميزان اهميت: فرايندهايي كه بيشترين تأثير را بر استراتژی ها و مشتریان سازمان دارند
 • درجه ناكارائي فرايندها: فرايندهايي كه با بيشترين مشكلات روبرو هستند
 • آمادگي: ميزان امكان‌پذيري تغييرات در فرايندها

در این مطلب در نظر داریم به معرفی یک روش به منظور تعیین میزان اهمیت فرایندها بپردازیم. 

يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي تحليل فرايندي، بررسي وضعيت حمايت فرايندها از استراتژي‌هاي سازمان است. در هر سازماني اجراي اهداف، برنامه‌ها و سياست‌هاي کلان ناشي از استراتژي‌ها از طريق فرايندهاي کاري انجام مي‌شود. بنابراين در يک سازمان سرآمد، رابطه بسيار نزديکي ميان اهداف و خروجي‌هاي فرايندهاي کاري سازمان با استراتژي‌هاي آن وجود دارد.

فرايندها در هر سازمان، بستر اصلي را براي دستيابي سازمان به اهداف و برنامه‌هاي خود فراهم مي‌سازند. بنابراين تعريف مناسب فرايندها در هر سازمان در راستاي اهداف و برنامه‌هاي کلان آن ضروري است.

يکي از شاخص‌هاي مناسب براي بررسي‌ هم‌راستايي فرايندهاي سازمان با اهداف‌ کلان کسب‌وکار، ميزان رابطه فرايندها و استراتژي‌هاي کسب‌وکار است. در واقع اجراي مناسب برنامه راهبردي سازمان مستلزم تسري استراتژي‌هاي سازمان به سطوح پايين‌تر اجرايي سازمان است که اين امر در فرايندهاي کسب‌وکار سازمان نمود بيشتري مي‌يابد. بنابراين هر چه ميزان همبستگي ميان فرايندها و استراتژي‌هاي سازمان بالاتر باشد، به معني اجراي مناسب‌تر استراتژي‌هاي سازمان است و در نتيجه مي‌توان از دستيابي سازمان به چشم‌انداز و اهداف کلان آن با روشي کارا و اثربخش اطمينان حاصل نمود.

شاخص حمايت فرايندها از استراتژي‌هاي سازمان به بررسي هم‌راستايي هر يک از فرايندهاي لايه کسب‌وکار سازمان با استراتژي‌ها پرداخته و نشان‌دهنده اين موضوع است كه فرايندهايي كه در حال حاضر در سازمان دنبال مي‌شود، تا چه حد از تحقق استراتژي‌ها حمايت مي‌كند. گفتني است نتايج اين شاخص در كنار شاخص‌هاي ميزان حمايت فرايندها از وظايف اساسي، تواتر فرايند و گستره اجراي فرايند در تعيين الويت‌بندي نهايي فرايندها از منظر اهميت آنها است.


روش محاسبه امتياز ميزان حمايت هر فرايند از استراتژي‌ها

نتايج ارزيابي ميزان حمايت هر فرايند از استراتژي‌ها در قالب ماتريس “فرايند- استراتژي” ارائه خواهد شد. در اين ماتريس فرايندهاي سازمان براساس ساختار شكست سلسله مراتب فرايندي (PHD) در سطر و استراتژي‌ها در ستون آن قرار مي‌گيرند. همچنين در اين ماتريس ميزان حمايت گروه‌هاي فرايندي و حوزه‌هاي كسب‌وكار از استراتژي‌ها بر اساس نمودار سلسله مراتب فرايندي (PHD) سازمان محاسبه خواهد شد.

از آنجا كه تعيين ميزان حمايت فرايند از استراتژي‌ نيازمند تعريف يک معيار کمي است، از طيف 5 تايي زير براي امتيازدهي استفاده خواهد شد:

 • امتياز 1: فرايند با استراتژي ارتباط غير مستقيم دارد.
 • امتياز 2: ميزان حمايت فرايند از استراتژي كم است.
 • امتياز 3: ميزان حمايت فرايند از استراتژي متوسط است.
 • امتياز 4: ميزان حمايت فرايند از استراتژي نسبتاً زياد است.
 • امتياز5 : ميزان حمايت فرايند از استراتژي زياد است.

نكته حائز اهميت اين است كه چنانچه فرايند هيچ ارتباطي (حتي به‌صورت غير مستقيم) با استراتژي‌ نداشته باشد، به فرايند هيچ امتيازي تعلق نگرفته و در ماتريس “فرايند-استراتژي” با هاشور مشخص خواهد شد.

امتياز نهايي ميزان حمايت هر فرايند از هر استراتژي از طريق محاسبه ميانگين حسابي امتيازهاي داده شده توسط گروه‌هاي ذیربط به‌دست مي‌آيد.

گفتني است استراتژي‌هاي برخی شرکت ها داراي اولويت‌بندي بوده و وزن هر استراتژي بر اساس اولويت آن تعيين میشود. به‌عبارتي وزن هر استراتژي بر اساس اولويت آن تعيين شده است. يعني به استراتژي‌هاي با اولويت‌ 1 ،2 و3 به‌ترتيب ضريب وزني 3، 2 و1 تعلق مي‌گيرد، لذا مجموع وزني حمايت فرايند از استراتژي‌ها برابر است با مجموع حاصل ضرب امتياز هر فرايند در ضريب وزني هر استراتژي.

همچنين به‌دليل اينكه برخي از فرايندها هيچگونه ارتباطي با بعضي استراتژي‌ها ندارند (موارد هاشور خورده در ماتريس “فرايند- استراتژي”)، در محاسبه مجموع وزني حمايت فرايند از استراتژي (صورت كسر) امتياز صفر براي آن لحاظ شده، اما مخرج كسر (مجموع وزني كل استراتژي‌ها) همواره ثابت خواهد بود تا از اين طريق، مقدار نسبي ميزان حمايت فرايند از استراتژي‌ها به دست آيد. به‌عبارت ديگر فرايندهايي كه به‌صورت غير مستقيم با استراتژي ارتباط ندارند از محدوده بررسي ميزان حمايت فرايند از استراتژي‌ها خارج خواهند شد. بر اين اساس امتياز نهايي ميزان حمايت هر فرايند از مجموع استراتژي‌ها، از طريق تقسيم مجموع وزني حمايت فرايند از استراتژي‌ها بر مجموع وزني كل استراتژي‌ها به‌دست مي‌آيد.

در نهايت فرايندها از منظر ميزان حمايت از استراتژي‌ها در 5 دسته‌بندي زير جاي مي‌گيرند:

 • فرايندهايي که حمايت آنها از استراتژي‌ها در بازه )1 – 0[ است.
 • فرايندهايي که حمايت آنها از استراتژي‌ها در بازه )2 – 1[ است.
 • فرايندهايي که حمايت آنها از استراتژي‌ها در بازه )3 – 2[ است.
 • فرايندهايي که حمايت آنها از استراتژي‌ها در بازه )4 – 3 [است.
 • فرايندهايي که حمايت آنها از استراتژي‌ها در بازه ]5 – 4[ است.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .