عضویت در کانال مدیریت فرایند
کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان
کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان

معرفی کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان

در این مطلب به معرفی کتاب آموزشی در حوزه فرآیندهای کسب و کار (BPM) بر اساس چارچوب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار خواهیم پرداخت.

مقدمه

میزان درک و شناخت ما از مدیریت فرآیندهای کسب و کار، همانند سایر علوم و نظام‌های مدیریتی همگام با توسعه فناوریهای موجود و سایر موارد مشابه به بلوغ می‌رسد. این امر در طی زمان و بر اساس کسب تجربیات مختلف حاصل می‌شود. در همین زمینه حجم عظیمی از انواع اطلاعات شامل کتاب‌ها، مقالات، مدل‌های فرآیندی و مدل‌های مرجع وجود دارند که بر اساس تجربیات عملی و یا علوم دانشگاهی کسب شده‌اند.

امروزه علاقه‌مندی‌های حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار در ارتباط با توسعه سازمانها از طریق فرآیندهای افقی است که سبب ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان می‌شوند (مشتریان درونی و بیرونی). مدیریت فرآیندهای کسب و کار، تعیین می‌کند که یک سازمان چگونه کار ایجاد کند، تا منجر به ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان گردد. مدیریت قاطع و مصمم این‌گونه فرآیندها، سبب ایجاد کسب و کار حرفه‌ای قوی‌تری می‌شوند که آن هم به نوبه خود منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری فرآیندها، چابکی بیشتر و در نهایت بازگشت بیشتر سرمایه‌گذاری ذینفعان خواهد شد.

گردآوری و ارائه کلیه دانش‌های قابل کسب، از ابعاد مختلف مدیریت فرآیندهای کسب و کار به تنهایی در یک مجموعه کاری غیرممکن به نظر می‌رسد. راهنمای پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار از طریق انجام یک بازنگری جامع بر روی موارد ارائه شده در این زمینه، راهکارهای حرفه‌ای و علوم یادگیری شده از تجربیات مختلف که به وسیله انجمن متخصصین مدیریت فرآیندهای کسب و کارجمع‌آوری شده است را به منظور کمک به متخصصین BPM ارائه می‌دهد. مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک بستر دگرگون شده و متحول شده است. خروجی‌های اولیه ABPMP که تحت عنوان پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌باشند، مفهوم پایه‌ای اولیه از تجربیات مدیریت فرآیندهای کسب و کار را در میان انواع منابع موجود در کمیته‌های BPM و سایر منابع اطلاعاتی ارائه می‌دهند. به این ترتیب با استفاده از این راهنما، متخصصین BPM ترغیب می‌شوندکه بتوانند در میان انواع منابع اطلاعاتی که در گروه‌ها و انجمن‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار  وجود دارند نسبت به توسعه دانش و تجربیات مدیریت فرآیندها اقدام نمایند.


برای مشاهده سایر کتاب های فارسی معرفی شده به اینجا مراجعه نمایید. 


هدفِ راهنمای BPM CBOK

راهنمای پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار، یک مستند مرجع پایه برای تمامی کاربران و شاغلین در این حوزه می‌باشد. هدف اصلی این راهنما تعریف و تعیین مشخصات حوزه دانشی است که تحت عنوان یک تجربه موفق پذیرفته شده است. راهنمای مذکور یک بازنگری اجمالی بر روی هر کدام از حوزه‌های دانش مرتبط با مدیریت فرآیندها انجام داده و به تفکیک هرکدام از آنها لیستی از فعالیتهای عمومی همسو با آن حوزه ارائه می‌دهد. همچنین از طریق این منبع، انواع مسیرهای ارتباط با سایر منابع اطلاعاتی که جزئی از حوزه پیکره دانش مدیریت فرآیند کسب و کار هستند نیز ایجاد می‌گردد. از آنجائیکه این منبع برای اولین بار، جهت راهکار مدیریت فرآیندهای کسب و کار ارائه شده است، لذا به عنوان یک منبع آزاد جهت بحث و بررسی و بهبود، از طریق متخصصین فرآیند باز نگه داشته شده است. چرا که  انواع گروههایی که از BPM استفاده می‌کنند به جهت انعطاف موضوع هر کدام تعاریف و مفاهیم جداگانه‌ای را مورد استفاده قرار می‌دهند.

تصویر جلد کتاب

کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای سازمان


از اینجا میتوانید سرفصل ها و اطلاعات تکمیلی در مورد دوره مدیریت فرایند را کسب نمایید. 


فهرست مطالب کتاب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

فصل اول: مقدمه

۱-۱-پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

۱-۲- هدفِ راهنمای BPM CBOK

۱-۳- وضعیت و بازخور

۱-۴-سازمان CBOK

۱-۴-۳- مدلسازی فرآیند

۱-۴-۴- تجزیه و تحلیل فرآیند

۱-۴-۵- طراحی فرآیند

۱-۴-۶- مدیریت عملکرد فرآیند

۱-۴-۷-تحول فرآیند

۱-۴-۸- سازمان فرآیند

۱-۴-۹- مدیریت فرآیندهای بنگاه

۱-۴-۱۰- فناوری مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 

فصل دوم: مدیریت فرآیندهای کسب و کار

۲-۱-مقدمه

۲-۱-۱-کسب و کار چیست؟

۲-۱-۲-فرآیند چیست؟

۲-۱-۳- مدیریت فرآیند کسب و کار چیست؟

۲-۲- مفهوم کلیدی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

۲-۳- چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار

۲-۳-۱- برنامه‌ریزی و استراتژی

۲-۳-۲- تجزیه و تحلیل فرایند

۲-۳-۳- طراحی فرایند

۲-۳-۴- مدلسازی فرایند

۲-۳-۵- اندازه‌گیری و پایش

۲-۳-۶- تحول

۲-۴- انواع فرآیندها

۲-۴-۱- فرآیندهای اصلی

۲-۴-۲- فرآیندهای پشتیبانی

۲-۴-۳- فرآیندهای مدیریتی

۲-۵- انواع فعالیت‌ها

۲-۶-عوامل بحرانی موفقیت BPM

۲-۷- حوزه‌های تخصصی BPM

 

فصل سوم: مدلسازی فرآیند

۳-۱- مدلسازی فرآیندهای کسب و کار

۳-۲- هدف مدلسازی

۳-۳- فواید و مزایای مدلسازی

۳-۴-استانداردها و مستندات مدلسازی

۳-۴-۱-مستندسازی مدل فرآیندهای کسب و کار (استاندارد BPMN)

۳-۴-۲-گردش کار/تهیه فلوچارت

۳-۴-۳-خط شناوری

۳-۴-۴-نمودار زنجیره رخداد فرآیند

۳-۴-۵-زنجیره ارزش

۳-۴-۶-UML

۳-۴-۷-IDEF-O

۳-۴-۸-LOVEM-E

۳-۴-۹-SIPOC

۳-۵-کیفیت مدلسازی فرآیند

۳-۶-دیدگاههای مدلسازی

۳-۷-سطوح مدل‌ها

۳-۸-روش‌های مدلسازی

۳-۹-جذب و دریافت اطلاعات

۳-۹-۱-مشاهدات مستقیم

۳-۹-۲-مصاحبه‌ها

۳-۹-۳-تحقیق میدانی/بازخور مستند

۳-۹-۴-کارگاههای ساختاریافته

۳-۹-۵-کنفرانس‌های بر مبنای وب

۳-۱۰-تیم مدلسازی

۳-۱۱- ابزارها و تکنیک‌های مدلسازی

۳-۱۲-شبیه‌سازی فرآیند

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل فرآیند

۴-۱- تجزیه و تحلیل فرآیند چیست؟

۴-۲- چرا فرآیند تجزیه و تحلیل می‌شود؟

۴-۳- چه زمانی اقدامات لازم برای تجزیه و تحلیل انجام می‌شود؟

۴-۴-نقش‌های موجود در تجزیه و تحلیل فرآیندها

۴-۵-آمادگی جهت تجزیه و تحلیل فرآیند

۴-۶- انجام امور تجزیه و تحلیل فرایند

۴-۷-مستندسازی نتایج تجزیه و تحلیل

 

فصل پنجم: طراحی فرآیند

۵-۱- طراحی فرآیند چیست؟

۵-۲- چرا طراحی فرآیند انجام می‌شود؟

۵-۳- نقش‌های موجود در طراحی فرآیند

۵-۴-آمادگی برای طراحی فرآیند

 

۵-۵- اصول طراحی فرآیند

۵-۶- قواعد فرآیند

۵-۷-پذیرش فرآیند

 

فصل ششم: اندازه‌گیری عملکرد (کارایی) فرآیند

۶-۱- اهمیت و منافع اندازه‌گیری عملکرد (کارایی) فرآیند

۶-۲-تعاریف کلیدی عملکرد فرآیند

۶-۳-کنترل و پایش عملیات

۶-۴-همسویی فرآیندهای کسب و کار و عملکرد سازمان

۶-۵-چه چیزی باید اندازه‌گیری شود؟

۶-۶-متدهای اندازه‌گیری

۶-۷-مدلسازی و شبیه‌سازی

۶-۸-پشتیبانی تصمیم برای مالکین فرآیندها و مدیران

۶-۹-موارد قابل توجه جهت دستیابی به موفقیت

 

فصل هفتم: تحوّل فرآیند

۷-۱-تحوّل فرآیند چیست؟

۷-۲-متدلوژی‌های بهبود

۷-۲-۱-شش سیگما

۷-۲-۲-ناب‌سازی

۷-۲-۳-مدیریت کیفیت جامع

۷-۲-۴-مدیریت بر مبنای فعالیت و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

۷-۲-۵-مدل بهبود عملکرد

۷-۳-طراحی مجدد فرایند

۷-۴- بازمهندسی فرایند

۷-۵-پیاده‌سازی فرایند

۷-۶-نقش‌های پیاده‌سازی

۷-۷-نگهداشت چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 

فصل هشتم: سازمان فرآیند

۸-۱-سازمان فرآیندگرا

۸-۲-نقش‌های مدیریت فرآیند

۸-۳-ساختار سازمانی

 

فصل نهم: مدیریت فرآیندهای بنگاه

۹-۱-تعریف مدیریت فرآیندهای بنگاه

۹-۲-مزایای مدیریت فرآیندهای بنگاه

۹-۳-نیازمندیهای مدیریت فرآیندهای بنگاه

۹-۴-چارچوبهای فرآیند (نمای شماتیک)

۹-۴-۱-مدل فعالیتهای کسب و کار مربوط به مرجع فرآیندی MIT

۹-۴-۲-انجمن کیفیت و بهره‌وری آمریکا

۹-۴-۳- گروه زنجیره ارزش- مدل مرجع زنجیره ارزش

۹-۴-۴-اسکور- مرجع عملیات زنجیره تأمین

۹-۵-مدیریت انباشت (مخازن) فرآیند

۹-۶-سطوح بلوغ مدیریت فرآیند

۹-۷-بهترین راهکارهای مدیریت فرآیندهای بنگاه

 

فصل دهم: فناوری مدیریت فرآیندهای کاری

۱۰-۱-چرا فناوری مهم است؟

۱۰-۲-فناوری مدیریت فرآیندهای کسب و کار شامل چه چیزی است؟

۱۰-۳-مدلسازی، تجزیه و تحلیل، طراحی

۱۰-۴- فناوریهایی که عملیات پیاده‌سازی را پشتیبانی می‌کنند

۱۰-۵-نتایج و ریسکهای مکانیزاسیون فرآیند

۱۰-۶-ابزار BPMS

۱۰-۷-استانداردها

 

فصل یازدهم: بلوغ فرآیندهای کسب و کار

۱۱-۱-مقدمه

۱۱-۲- مفهوم بلوغ

۱۱-۳- مفهوم بلوغ (قابلیت) فرآیند

۱۱-۴-مدل بلوغ فرآیند و کارکردهای آن

۱۱-۵-مدل‌های مطرح در ارزیابی بلوغ فرآیند

۱۱-۶-تاریخچه مدلهای بلوغ فرآیند

۱۱-۷-انتخاب مدل بلوغ مناسب

۱۱-۸-مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار

۱۱-۹-ساختار مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار

۱۱-۱۰-سطوح بلوغ معرفی شده در مدل

 

ضمیمه A

مروری برالگوهای بهبود فرآیندی در نظام‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار

تشریح ابعاد با اهمیت در حوزه بهبود فرآیندها

نمونه الگوهای بهبود فرایندی (راهبردهای بهبود)

ضمیمه B:‌

عارضه‌یابی شکست پروژه‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار

 

به اشتراک بگذارید :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .