عضویت در کانال مدیریت فرایند
عوامل کلیدی موفقیت BPM چیست؟
عوامل موفقیت BPM, موفقیت BPM

عوامل کلیدی موفقیت BPM چیست؟

در این مطلب در نظر داریم به بیان برخی از مهم ترین عوامل کلیدی و چالش ها در موفقیت پروژه های BPM یا مدیریت فرایند بصورت تیتوار بپردازیم. 

توسعه تیم و كار تیمی

 • هر تیم اهداف و مأموریتهای روشنی را برای فرایند خود بر پایه مأموریتهای مقدماتی فرایند و اهداف بهبود فرایند، تعیین نماید
 • تشکیل تیمهای فرایندی چند عملکردی از اعضایی كه دارای آگاهی و دانش كافی نسبت به فعالیتهای اصلی فرایند هستند نشان دادن ضرورت نیاز و سودمندی كارتیمی به كلیه كاركنان و مدیران
 • ایجاد نظام شناسایی و پاداش برپایه مشاركت افراد در تیمها و عملکرد تیم
 • طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد برای سنجش تیمها و مشاركت و بهره وری افراد درآنها

 

آموزش و فرهنگ سازی

 • آموزش مرتبط با مفاهیم، مراحل و عوامل كلیدی موفقیت مدیریت فرایند به مدیران و كاركنان
 • آموزش مهارتهای شناسایی و حل مسئله، كنترل و بهبود كیفیت و تخصصی به سرپرست تیمها
 • آموزش متدهای مقدماتی و پیشرفته آماری در سازمان
 • آموزش مهارت كارتیمی میان كاركنان
 • آموزش مهارتهای واكنشی (مهارت ارتباطات، جلسات موثر و رهبری)
 • استفاده از روش یادگیری در حین عمل
 • ایجاد سیستم مناسب برای تشخیص آموزشهای لازم در سه سطح سیستمی، تیمی و فردی
 • ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده

 

توانمندسازی كاركنان

 • كاركنان در كلیه سطوح برای پشتیبانی از اهداف كلیدی توانمند و مسئول شوند
 • كاركنان اهداف خود را با اهداف والای سازمان همراستا سازند
 • كاركنان برای افزایش مشاركت دارای اختیار و فرصت باشند
 • كاركنان برای انجام اقدامات مناسب توانا باشند
 • كاركنان به اهداف سازمان و كسب آنها متعهد باشند

 

ارتباطات و آگاهی

 • تبادل اهداف استراتژیکی، چشم اندازها و اهداف كلیدی تجارت در كل سازمان
 • آگاهی كاركنان و مدیریت ارشد درباره اهمیت و نقش مدیریت فرایند و منافعی آن
 • ایجاد كانالهای ارتباطی مختلف بصورت افقی و عمودی، به سمت بالا و پایین
 • تبادل اطلاعات در مورد فرایندها، نقشهها، خواستهها و رضایتمندی مشتریان
 • آگاهی كاركنان از مفهوم و اهمیت فرایندهایشان و نقشها و مسئولیتهایشان درآن

 

تمركز بر مشتری

 • شناسایی گروههای مختلف مشتریان
 • تعیین نیازها ، انتظارات و الزامات مشتریان و اولویتبندی آنها
 • آنالیز و بازنگری نگرانیها و شکایات مشتریان
 • جمع آوری، اندازهگیری و ارزیابی اطلاعات رضایت مشتری
 • بازنگری مستمر تغییر در شرایط بازار، شامل رقابت و نیازهای مشتریان
 • تمركز بلندمدت بر مشتری و مشخص نمودن مشتریان وفادار

 

نقشه فرایند

 • تعیین مرزهای خارجی فرایند و تعاملات خارجی فرایند / نقاط شروع و پایان
 • تعیین ورودیها و خروجیهای كلیدی هر فرایند مانند مواد، دادهها، اطلاعات و تجهیزات و فرایندهای دیگر
 • شناسایی تأمین كنندگان و مشتریان كلیدی هر فرایند بعنوان دریافت كننده و یا تهیه كننده مواد، اطلاعات، محصولات و …
 • تعیین فعالیتهای مورد نیاز درون فرایندها و چگونگی كار آنها برای تبدیل ورودی به خروجی مورد نیاز
 • تعیین توالی و نقاط تلاقی فعالیتها در فرایندها
 • طراحی نقشه فرایند و یا نمودار جریان
 • مشخص نمودن سطوح فرایندی

 

معیار عملکرد فرایند

 • تعیین معیار عملکرد مناسب برای تمامی فرایندهای سازمان كه نقش كلیدی در بدست آوردن اهداف و مأموریتهای سازمان دارند
 • تعیین معیارهای عملکرد برپایه اهداف و مأموریتهای فرایند و نیازهای مشتریان
 • بازبینی دوره ای معیارهای فرایند

 

ارتباط با مشتریان /تامین کنندگان

 • درگیر بودن مشتریان در بازنگری طراحی، شناسایی و توسعه محصولات و فرایندهای جدید
 • مشاركت مشتریان و تأمین كنندگان در توسعه برنامه استراتژیکی
 • مشاركت تأمین كنندگان در فرایندهای توسعه محصول
 • برقراری ارتباطات استراتژیکی بلندمدت توسط سازمان با مشتریان و تأمین كنندگان
 • اهمیت دادن به عوامل غیرمالی (مانند كیفیت، قابلیت اطمینان، قابلیت تکنولوژیکی و برقراری ارتباط بلند مدت استراتژیکی) در انتخاب تأمین كنندگان

 

پشتیبانی مدیریت ارشد

 • تعهد مدیریت ارشد به پشتیبانی و تشویق فرایندگرایی
 • تعهد مدیریت ارشد در تبادل اهداف استراتژیکی، چشم اندازها و اهداف كلیدی
 • تعهد مدیریت ارشد به پشتیبانی و تشویق اصل تمركز بر مشتری
 • تعهد مدیریت ارشد در توانمندسازی كاركنان بمنظور انجام فعالیتهایشان و تصمیم گیری و اعمال تغییرات بصورت مستقیم
 • تشویق مدیریت اجرایی از اهمیت، تأثیر، پیشرفت و موفقیت مدیریت فرایند درمیان سازمان و سهامداران خارجی
 • تخصیص زمان و منابع كافی در اجرای مدیریت فرایند
 • پشتیبانی مدیریت ارشد از عوامل كلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند

 

مدیریت تغییر

 • وجود مهارت مدیریت تغییر در سازمان بمنظور تسهیل تغییرات
 • وجود مهارت غلبه بر مقاومت در برابر تغییر میان مالکین و تیم فرایند
 • ایجاد آمادگی در برابر تغییر

 

مهارتهای مدیر پروژه

 • وجود مهارتهای گسترده در مدیریت پروژه، بمنظور قادرسازی تیمهای مدیریت فرایند به مدیریت
 • زمانبندی، هزینه و هماهنگی و اجرای برنامههای كاری در میان سازمان

 

الگوبرداری

 • انجام الگو برداری بصورت منظم در زمینه فرایند، تجارت و سیستم در سازمان
 • مقایسه معیارهای عملکرد با منابع داخلی و خارجی
 • مشاركت مالک / مالکین فرایند در انجام الگوبرداری
 • ایجاد بانک اطلاعاتی درون سازمان
 • یافتن شركای مناسب و ایجاد شبکههای اطلاعاتی مرتبط

 

بهبود مستمر

 • ایجاد فلسفه پایدار و درگستره شركت كه بهبود مستمر فرایندها را مورد تشویق و حمایت قرار میدهد
 • دارا بودن اهداف مرتبط و هماهنگ با بهبود مستمر در فرایندها، در تمامی تیمها و افراد در سازمان
 • تعیین اندازه گیریهای اثربخش بمنظور پیگیری و ارزیابی بهبودهای مستمر فرایندها
 • انتخاب و ارزیابی ایدههای بهبود برای پیاده سازی مناسب بمنظور دستیابی به فرایندهایی با عملکرد بالاتر

همچنین میتوانید مهم ترین ریسک های پرژه های BPM را از اینجا مطالعه کنید. 


 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .