عضویت در کانال مدیریت فرایند
بهبود فرایندها

تجربه نشان می دهد که پروژه های بهبود فرآیندهای کسب و کار می توانند به سه گروه کلی تقسیم شوند:
پیشرفت های تدریجی کوچک (Incremental Improvement)
بازطراحی (Redesign)
بازبینی (Rethink)

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .