عضویت در کانال مدیریت فرایند
ارزیابی عملکرد فرایند

یکی از فازهای مهم در مدیریت فرایند پایش و کنترل فرایندها است. پایش فرایندها باید بر اساس تعدادی شاخص صورت پذیرد. بدیهی است در فاز مدلسازی و طی جلسات مصاحبه، مصاحبه شنودگان منابع خوبی برای ارائه شاخص های کنترل فرایند نیستند.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .