عضویت در کانال مدیریت فرایند
انتخاب مدل درست بلوغ فرآیندهای کسب و کار

خلاصه

ما در این مقاله یک ابزار تصمیم گیری ساخته و آزمایش کردیم که سازمان ها می توانند از آن برای انتخاب صحیح یک مدل بلوغ فرآیند کسب و کار (BPMM) از بین بسیاری از مدلهای بلوغ استفاده نمایند. این پروتوتایپ شامل یک پرسشنامه جدید با معیارهای تصمیم گیری برای انتخاب BPMM است که به یک مجموعه داده های منحصر به فرد شامل ۶۹ موردBPMM پیوند خورده است. ۱۴ معیار توسط یک مطالعه بین المللی دلفی تعیین شده و توسط فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) سنجیده شده است. مطالعات موردی کاربردهای مفید دانشگاهی را نشان می دهد. هدف ما توصیف معیارهایی بود که امکان انتخاب آگاهانه BPMM را فراهم می کنند (مطابق بودن با نظریه های تصمیم گیری، به جای حالت موقت و تک موردی). همچنین در این مطلب یک فرآیند طراحی برای ایجاد ابزارهای تصمیم گیری BPMM پیشنهاد می کنیم.

 

  1. معرفی

فرآیندهای کسب و کار نحوه کارکرد سازمانها را توصیف می کنند و بنابراین نحوه عملکرد سازمانها را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به چالش های عملکردی بالاتر و فرصت های فناوری اطلاعات، مدلهای بلوغ فرآیند کسب و کار (BPMM) برای کمک به سازمانها جهت دستیابی به بلوغ (یا تعالی) فرآیندهای کسب و کار اهمیت فزاینده ای دارند. از دهه ۱۹۷۰، مدلهای بلوغ به عنوان ابزارهای پیشرفت مهمی برای سازمانها شناخته می شوند. در همین حال، دهها BPMM طراحی شده اند مانند CMMI  یا OMG-BPMM . آنها ابزارهایی تکاملی برای ارزیابی سیستماتیک و بهبود قابلیت ها (به عنوان مثال مهارتها یا شایستگی ها) جهت دستیابی به برتری (فرآیند) کسب و کار هستند. به عنوان مثال، BPMM می تواند ارزیابی کند که یک سازمان تا چه اندازه می تواند در مدل سازی بدون خطای فرآیندهای خود و یا در اجرای فرآیندهای خود توانایی داشته باشد. وجود تعداد زیادی از BPMM ها سوالاتی را در مورد تفاوت های اساسی آنها ایجاد می کند. برخی مطالعات مقایسه ای وجود دارند که البته با تعداد کمی از BPMM ها انجام شده اند.

 

طبق مطالعات ما، ادبیات BPMM عمدتا با ایجاد نظریه ای برای طراحی BPMM و یا با توجه به دیدگاه طراحی BPMM های خاص، مانند دو بروین و رزمن محدود می شود. متلر یکسری معیارهای طراحی را برای مدلهای بلوغ هم از دیدگاه توسعه دهنده و هم از دیدگاه کاربر، هر چند که مختص به زمینه BPMM نیست و بدون مروری بر مدلهای موجود، ارائه می کند.

 

ِ glinger، P ِ ppelbuss و Becker یکسری معیارهای طراحی مخصوص BPMM ها پیشنهاد می کنند. آنها یک نمای کلی BPMM برای نشان دادن معیارهای خود، بدون اینکه هیچگونه راهنمایی در مورد انتخاب BPMM ها داشته باشند، ارائه می دهند. در نتیجه، سازمانها و دانشگاهیان مرور جامعی از BPMM های دانشگاهی و صنعتی ندارند و دارای دانش ناقصی در مورد نحوه انتخاب BPMM هایی هستند که به بهترین وجه، متناسب با نیازهای آنها (سازمانی یا تحقیق) باشد.

 

RQ . کدام معیارها به کاربران (یعنی سازمان ها یا دانشگاهیان) برای انتخاب BPMM کمک می کند؟

هدف ما این است که دانش خود را در مورد معیارهایی که امکان انتخاب BPMM مناسب را فراهم می کنند، پیش ببریم (مطابق با نظریه های تصمیم گیری، به جای موارد خاص و موقت). شناسایی مناسب ترین معیارها باید در نتیجه یک ابزار تصمیم گیری عملی برای انتخاب یک BPMM آگاهانه از یک نمونه BPMM بزرگ باشد. معیارها با پرداختن به سوالات کلیدی و موازنه هایی که بسیاری از سازمان ها، مشاوران و دانشمندان با آن روبرو هستند، مشخص می شوند و سپس برای طراحی یک ابزار تصمیم گیری جهت توصیه بیشترBPMM مناسب (از بین مدلهای متعدد موجود) بسته به نیازهای فردی مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیقات ما بر اساس مطالعات ذیل متمایز می شوند: (i) شناسایی مجموعه متنوعی از BPMM ها (در پاسخ به فقدان مرور کلی BPMM)، (ii) تعیین کننده ترین معیارهای انتخاب (در پاسخ به فقدان دانش در مورد انتخاب BPMM مناسب)، و (iii) طراحی یک ابزار تصمیم گیری بر اساس این معیارها.

 

ما با پر کردن این شکاف های مهم و گسترش ادبیات و از طریق یک فرآیند کامل طراحی، مشارکت نظری ارائه می دهیم و در نتیجه امکان تصمیم گیری آگاهانه تری برای کاربران ابزار تصمیم گیری  BPMMمهیا می سازیم. مهمترین پیام مدیریتی تحقیق حاضر این است که این ابزار به هر سازمانی کمک می کند تا یک مورد BPMM را که به بهترین وجه نیازهای خاص آن سازمان را برآورده می کند، انتخاب نماید.

 

پیشینه نظری این مسئله در بخش ۲ بیان شده است. سپس در بخش ۳ راه حل خود را که در قسمت روش شناسی (بخش ۴) توضیح داده ایم، پیشنهاد می نماییم. پس از آن، نحوه ساخت ابزار تصمیم گیری (بخش ۵) و آزمایش آن (بخش ۶) را توضیح خواهیم داد. بخش ۷ درباره این ابزار به عنوان راه حلی برای مسئله مورد تحقیق ما بحث می کند. نهایتا با جمع بندی مشارکت ها و محدودیت ها (بخش ۸)، و یافته های اصلی (بخش ۹) نتیجه گیری می نماییم.

ادامه دارد ...

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .