عضویت در کانال مدیریت فرایند
خلاصه محتوای راهنمای BIZBOK®
کتاب BIZBOK

راهنمای BIZBOK® ویرایش یازده در هشت بخش اصلی و یک سری ضمیمه های پشتیبانی سازماندهی شده است که در این نوشته می توانید در مورد هر فصل توضیحات کلی و موضوع اصلی آن را مشاهده نموده و در انتها با تکمیل یک فرم ساده کتاب را دانلود نمایید.

 

یک قسمت ممکن است به چند بخش تقسیم شود. یک نمای کلی از راهنمای BIZBOK® در زیر نشان داده شده است.

 

 • بخش 1: مقدمه – مروری بر راهنمای BIZBOK®

 

 • بخش 2: طرح‌واره های معماری کسب‌وکار – شامل بحث نقشه‌برداری دقیق از نقشه‌های کسب وکار رایج به همراه دستورالعمل‌هایی برای نحوه استفاده از این طرح‌واره ها در عمل است.

 

 • بخش 2.1: نقشه برداری استراتژی کسب و کار – در مورد چگونگی نقش استراتژی و اهداف کسب و کار در معماری کسب و کار بحث می کند.

 

 • بخش 2.2: نگاشت قابلیت – تعریف، مزایا، توسعه و استفاده از قابلیت های کسب وکار در برنامه ریزی و سایر حوزه های کسب و کار را شرح می دهد. این بخش همچنین شامل اطلاعاتی در مورد ساخت نقشۀ قابلیت و نگاشت متقاطع قابلیت ها به سایر حوزه های معماری کسب وکار است.

 

 • بخش 2.3: نقشه‌برداری سازمان – نگاشت ساختارهای سازمانی در معماری کسب‌وکار را مورد بحث قرار می‌دهد و نقشه‌برداری واحد کسب وکار و گنجاندن ذینفعان مختلف در معماری کسب‌وکار را پوشش می‌دهد.

 

 • بخش 2.4: نقشه برداری ارزش – تعریف، مزایا، توسعه و رویکردهای نقشه برداری جریان ارزش دقیق و استفاده از آنها در زمینه برنامه ریزی کسب و کار، تحول، و ابتکارات مرتبط را تشریح می کند.

 

 • بخش 2.5: نقشه برداری اطلاعات – دیدگاه کسب وکار اطلاعات و نقش آن در معماری کسب و کار و ارائه ارزش کسب وکار را ارائه می دهد.

 

 • بخش 2.6: نقشه برداری ابتکار – در مورد رویکردهای تجسم ابتکارات کسب وکار در چارچوب معماری کسب و کار، از جمله مشاهده ابتکارات در پرتو تأثیر بر قابلیت ها، جریان های ارزش و ارائه اهداف کسب وکار بحث می کند.

 

 • بخش 2.7: نقشه برداری محصول – محصولات یک کسب و کار را نقشه برداری می کند و آنها را به سایر حوزه های معماری کسب و کار، از جمله قابلیت هایی که آن محصولات را فعال می کند، نقشه برداری می کند.

 

 • بخش 2.8: نقشه برداری ذینفعان – تعریف ذینفعان، اهمیت کسب و کار، نقش در برنامه ریزی کسب و کار و تعیین ارزش، و نگاشت رسمی به جریان های ارزش را مشخص می کند.

 

 • بخش 2.9: نقشه‌برداری خط مشی – رویکردهایی را برای سازماندهی و همسویی سیاست‌های کسب وکار، دیدگاه کسب و کار حیاتی در بخش‌های شرکتی و سازمان‌های دولتی که به شدت تنظیم شده‌اند، تشریح می‌کند.

 

این مطلب را هم بخوانید: ضرورت استقرار معماری کسب و کار براساس BIZBOK® برای سازمان ها

 


 • بخش 3: راهنمای رویه های معماری کسب و کار – دیدگاه‌هایی را در مورد طیف گسترده‌ای از رویه های معماری کسب‌وکار، مانند شروع، حاکمیت، نقشه‌برداری مدل کسب‌وکار، نقشه‌برداری به رشته‌های کسب وکار مرتبط و انتخاب ابزار ارائه می‌دهد.

 

 • بخش 3.1: رویکردهای متداول برای شروع – در مورد چگونگی شروع معماری کسب و کار بحث می کند و یک جدول زمانی متداول از برنامه ریزی کسب و کار از طریق استقرار را ترسیم می کند.

 

 • بخش 3.2: حاکمیت معماری کسب و کار – بهترین شیوه ها را برای مدیریت معماری کسب و کار در یک شرکت ترکیب می کند. موضوعات عبارتند از همسویی تیم، تعریف نقش، و حاکمیت مشارکتی در سراسر یک کسب و کار.

 

 • بخش 3.3: معماری کسب و کار و مدل‌های کسب‌وکار – نحوۀ استفاده از معماری کسب‌وکار برای تفسیر مدل‌های کسب‌وکار برای دستیابی به نتایج عملی را مورد بحث قرار می‌دهد، جایی که یک مدل کسب‌وکار دلایل چگونگی ایجاد خود را، ارائه و جذب ارزش توسط یک سازمان را شرح می‌دهد.

 

 • بخش 3.4: معماری کسب و کار و مدل سازی و مدیریت فرآیند کسب و کار – رابطه بین معماری کسب و کار و مدیریت فرآیند کسب و کار را مورد بحث قرار می دهد.

 

 • بخش 3.5: معماری کسب و کار، مدیریت مورد، و مسیریابی مبتنی بر قوانین پویا – مفهوم مهم طراحی کسب و کار و اینکه چگونه معماری کسب و کار چارچوبی را برای ارائه راه حل های مدیریت مورد با به کارگیری رویکردی به نام مسیریابی مبتنی بر قوانین پویا (DRBR) ارائه می دهد، تشریح می شود.

 

 • بخش 3.6: معماری کسب و کار و شش سیگمای ناب – دستورالعمل هایی را برای همسویی شش سیگمای ناب، یک رشتۀ پرکاربرد برای بهبود عملکرد کسب وکار، با معماری کسب وکار ارائه می دهد.

 

 • بخش 3.7: معماری کسب و کار و مدیریت عملکرد کسب وکار – نقش معماری کسب و کار را در اندازه گیری و بهبود عملکرد کسب وکار معرفی می کند.

 

 • بخش 3.8: معماری کسب و کار و همراستایی نیازمندی ها – در مورد چگونگی استفاده از معماری کسب و کار برای اطلاع رسانی، چارچوب بندی و بهبود تحلیل نیازمندی های کسب و کار بحث می کند.

 

 • بخش 3.9: مدل بلوغ معماری کسب و کار – یک نمای کلی از چارچوبی برای ارزیابی بلوغ کلی یک عمل و استقرار معماری کسب و کار ارائه می دهد. همچنین یک چشم انداز خلاصه از بلوغ معماری کسب و کار ارائه می دهد و پیوست 3 را معرفی می کند که شامل مدل کامل بلوغ معماری کسب و کار (BAMM®) است.

 

 • بخش 3.10: نقش معمار کسب و کار – به معنای معماری کسب و کار برای افرادی که این رشته را به صورت تخصصی دنبال می کنند را مشخص می کند.

 

 • بخش 3.11: معماری کسب و کار و اجرای استراتژی – معماری کسب و کار را در یک زمینۀ شفاف تر و جامع تر قرار می دهد و یک نمای کلی از چگونگی امکان اجرای استراتژی ارائه می دهد.

 

 • بخش 3.12: معماری کسب و کار و مدل های عملیاتی – یک نمای کلی از مفهوم مدل عملیاتی ارائه می دهد و در مورد مزایا و رویکردهای تطبیق مدل عملیاتی با معماری کسب وکار بحث می کند.

 

 • بخش 3.13: معماری کسب و کار و طراحی تجربۀ مشتری – در مورد رابطۀ بین معماری کسب و کار و طراحی تجربه مشتری و مزایای مهم این همسویی بحث می کند.

 


 • بخش 4: سناریوهای معماری کسب و کار – تمرکز بر بهترین شیوه ها برای پرداختن به سناریوهای کسب وکار رایج، از جمله فهرست مشخص شده در این بخش و سناریوهای اضافی که در طول زمان اضافه می شوند.

 


 • بخش 5: مدیریت زیرساخت معماری کسب و کار – زیرساخت های اساسی برای سازماندهی حوزه های معماری کسب و کار را مورد بحث قرار می دهد.
 • بخش 5.1: پایگاه دانش معماری کسب و کار – نحوه سازماندهی و مدیریت دامنه های معماری کسب و کار با استفاده از رویکرد نقشه برداری رسمی را مرور می کند.
 • بخش 5.2: انتخاب ابزار معماری کسب‌وکار – دسته‌بندی ابزار معماری کسب‌وکار را که می‌توان برای فعال کردن و بهبود ایجاد طرح واره ‌های معماری کسب‌وکار و شیوه‌های مرتبط به کار گرفت، مشخص می‌کند.

 • بخش 6: همسویی معماری کسب و کار و معماری فناوری اطلاعات – رویکردهای مختلف برای همسوسازی معماری کسب و کار و معماری فناوری اطلاعات به منظور ارائه راهکار های فناوری اطلاعات که به طور مؤثرتری نیازهای کسب و کار را برآورده می کند، بحث می کند.

 

 • بخش 6.1: بررسی اجمالی همسویی معماری کسب و کار و معماری فناوری اطلاعات – رویکرد و زمینۀ کلی برای تطبیق معماری کسب و کار/معماری فناوری اطلاعات، شامل خلاصه ای از رویکردهای نقشه برداری را معرفی می کند.

 

 • بخش 6.2: همراستایی چارچوب معماری کسب و کار و معماری سازمانی – دستورالعمل هایی را برای استفاده از معماری کسب و کار در چارچوب معماری سازمانی، با تمرکز خاص بر چارچوب های معماری سازمانی که شامل TOGAF® Open Group است، ارائه می دهد.

 

 • بخش 6.3: چرخۀ حیات توسعۀ معماری و سیستم های کسب و کار – مبنایی را برای بیان اینکه چگونه معماری کسب و کار ورودی به چرخۀ حیات توسعۀ سیستم ها ارائه می دهد را شرح می دهد.

 

 • بخش 6.4: معماری کسب و کار و کاربست مدیریت سبد – رویکردی مبتنی بر ارزش کسب وکار برای به کار بردن مدیریت سبد ارائه می دهد.

 

 • بخش 6.5: معماری کسب و کار و تطبیق با معماری سرویس گرا – استفاده از قابلیت های کسب وکار در اطلاع رسانی و بیان معماری سرویس گرا از دیدگاه کسب و کار را مورد بحث قرار می دهد.

 

 • بخش 6.6: اطلاعات کسب و کار و تطبیق با معماری داده ها – چگونگی تأثیر اطلاعات کسب و کار، همانطور که در بخش 2.5 تعریف شده است، بر تکامل داده های فناوری اطلاعات و معماری های کاربردی تأثیر می گذارد.
 • بخش 6.7: معماری کسب و کار و معماری راهکار – استفاده از معماری کسب و کار را به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر معماری راهکار ها تشریح می کند.

 

 • بخش 6.8: معماری کسب و کار و تغییر معماری فناوری اطلاعات – تشریح می کند که چگونه کسب و کارها می توانند به دگرگونی معماری کسب و کار-محور کسب و کار/IT دست یابند.

 • بخش 7: مطالعات موردی معماری کسب و کار – اهمیت مثال‌های دنیای واقعی و درس‌های آموخته‌شده از استفاده از معماری کسب‌وکار برای حل مسائل کسب وکار را نشان می‌دهد. مطالعات موردی به طور مداوم به وب سایت Business Architecture Guild® اضافه خواهد شد.

 


 • بخش 8: مدل‌های مرجع صنعت – مدل‌های مرجع صنعت را ارائه می‌کند که به عنوان پایه‌ای برای ایجاد معماری کسب وکار عمل می‌کنند. این مدل‌های مرجع را بر اساس تنوعی از صنایع گوناگون دسته‌بندی می‌کند و شامل انواع دسته‌بندی طرح‌های معماری کسب وکار است. مدل های مرجع به صورت تدریجی ساخته و منتشر می شوند که نشان دهندۀ پیشرفت در صنایع متنوع است. تعداد و نوع صنایع گوناگون تعریف شده در این بخش به همراه وسعت و عمق مدل های مرجع رشد خواهد کرد.

 

 • بخش 8.1: مدل مرجع صنعت خدمات مالی – نشان دهنده برش متقاطعی از زیر مجموعه های صنعت مالی است.

 

 • بخش 8.2: مدل مرجع صنعت تولید – مبنایی را برای شرکت های تولیدی ارائه می دهد که بر تولید و جابجایی محصولات متمرکز هستند.

 

 • بخش 8.3: مدل مرجع صنعت مراقبت‌های بهداشتی – بر ارائه‌دهندۀ مراقبت‌های بهداشتی و نقشه‌برداری‌های معماری کسب وکار مرتبط تمرکز می‌کند که برای آن صنعت مفید است.

 

 • بخش 8.4: مدل مرجع انجمن مبتنی بر اعضا – یک مدل مرجع از سمت انجمن مبتنی بر اعضا را ارائه می دهد که بر اساس معماری کسب و کار ایجاد شده برای انجمن معماری کسب و کار است.

 

 • بخش 8.5: مدل مرجع صنعت بیمه – مبنایی را برای شرکت های بیمه در سراسر زیرمجموعه های عمودی خویش ارائه می دهد که بر کاهش ریسک و ارائه محصولات پوشش و پرداخت متمرکز است.

 

 • بخش 8.6: مدل مرجع مشترک – دیدگاه‌های مستقل بخش صنعت عمودی از جریان‌های ارزش مشترک، قابلیت‌های استراتژیک و پشتیبانی، و انتزاع‌های کسب و کار مرتبط را فراهم می‌کند.

 

 • بخش 8.7: مدل مرجع صنعت حمل و نقل – محتوای مدل مرجع بخش صنعت عمودی را برای مقطعی از کشتیرانی، مسافر، هوایی، ریلی، کشتی، وسیله نقلیه، تدارکات و سایر مدل های کسب و کار مرتبط با حمل و نقل، از جمله حمل و نقل بین المللی، منطقه ای و شهری ارائه می دهد.

 

 • بخش 8.8: مدل مرجع صنعت دولتی – یک معماری کسب و کار پایه ایجاد می کند که برای سازمان هایی که به دنبال نمایش رسمی یک اکوسیستم تعریف شده در بخش دولتی هستند معنادار و مفید است.

 

 • بخش 8.9: مدل مرجع صنعت تلکام – یک معماری کسب و کار پایه را ارائه می دهد که برای سازمان هایی که به دنبال ارائه رسمی یک اکوسیستم تعریف شده در بخش ارتباطات از راه دور هستند، معنی دار و مفید است.

 


 • پیوست ها
 • پیوست A: واژه نامه – اصطلاحات و تعاریف مورد استفاده در راهنمای BIZBOK® را خلاصه می کند.

 

 • پیوست 1: چارچوب اجرای استراتژی: نقش معماری کسب و کار

 

 • تعریف – چارچوب اجرای استراتژی، مراحل، فعال کردن اقدامات معماری کسب و کار، قابل تحویل و نقش ها را تعریف می کند.

 

 • پیوست 2: نقش‌ها و شایستگی‌های معماری کسب‌وکار – فهرستی از نقش‌ها و شایستگی‌های معماری کسب‌وکار را ارائه می‌دهد که معمولاً در یک رویکرد بالغ یافت می‌شوند.

 

 • پیوست 3: Business Architecture Maturity Model® – یک نمای کلی از مدل بلوغ معماری کسب و کار (BAMM®) ارائه می دهد. آخرین نسخه BAMM® قابل دانلود در فروشگاه Guild موجود است.

 

 • پیوست 4: Metamodel معماری کسب و کار – شامل نمای گسترده ای از متامدل معماری کسب و کار در حال پیشرفت، همراه با خلاصه ای از روابط انتخاب شده است.

 

 • پیوست 5. مثال‌های نقشۀ مسیریابی مبتنی بر قوانین پویا – نمونه‌ای گسترده از نقشه مسیریابی و کاربرگ نقشه مسیریابی را ارائه می‌دهد که برای تعریف رویدادها و اقدامات مرتبط با مدیریت پرونده استفاده می‌شود.

 

 • پیوست 6. رویکردهای نگاشت ارزش جایگزین – رویکردهای نگاشت ارزش جایگزین، از جمله زنجیره ارزش پورتر، شبکه ارزش و جریان ارزش ناب را تشریح می کند.

 

 • پیوست 7. Business Architecture Tool Evaluator™ – یک نمای کلی از کاربرگ ارزیاب ابزار را ارائه می دهد که به کسب و کارها امکان می دهد یک یا چند ابزار معماری کسب و کار را ارزیابی کنند تا مناسب بودن را با عملکرد خود تعیین کنند.

 

 • پیوست C: سؤالات برای مطالعه – به اعضاء به راهنمای آنلاین مطالعه CBA © اشاره می کند که جایگزین لیست قبلی سؤالات مطالعاتی است.

 

 • پیوست D: تاریخچه نسخه – تغییرات در راهنمای BIZBOK®، از جمله به روز رسانی های اضافه شده به آخرین نسخه و نسخه های قبلی را دنبال می کند.

 

 • پیوست E: هیئت تحریریه و مشارکت کنندگان در نگارش – فهرستی از همکاران راهنمای BIZBOK® ارائه می دهد.

 

برای دانلود کتاب، روی لینک پایین کلیک کرده و فرم را تکمیل کنید.

 

لینک تکمیل فرم و دانلود کتاب Bizbok

 

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .