۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
متدولوژي ARIS
چارچوب ARIS,متدولوژی AVE,چرخه حیات ARIS

متدولوژي ARIS

متدولوژی که توسط شرکت ARIS در سال 1999 برای SAP ارائه شده است AVE نامیده می‌شود.  ARIS این متدولوژی را بر پایه چارچوب فرآیندهای کسب و کار این شرکت که خانه ARIS نامیده می‌شود ارائه میدهد. این چارچوب یک روش مدل‌سازی کل نگرانه است.

متدولوژی ARIS یکی از متدولوژی‌های جامع و معتبر در سطح دنیا است اما وابستگی زیادی به ابزار ARIS دارد. همینطور دستیابی به جزییات آن  تنها در صورت خرید محصولات ARIS میسر است. تغییراتی که ARIS در سازمان ایجاد می‌کند از نوع تغییرات یکباره و رادیکال نیست، از این‌رو سازمان را با چالش جدی مواجه نمی‌سازد.

ما ابتدا به توضیح چارچوب ARIS می‌پردازیم و سپس متدولوژی AVE را معرفی خواهیم کرد.

222

چارچوب ARIS

خانه ARIS همانگونه که قبلا گفته شد یک شیوه کل نگرانه مدل‌سازی حساب می شود. همانطور که در شکل زیر مشخص است خانه ARIS از سه ستون و یک سقف تشکیل شده است. ستون‌ها در این مدل نمایانگر داده، کنترل و عملکرد هستند و سقف نمایانگر کل سازمان است. سقف و ستون‌ها نمادی از دیدهای مختلفی است که باید زمان مدل‌سازی در نظر داشته باشیم.

در دید سازمانی، ساختار سازمانی و ویژگی‌های جزئی نهادهای سازمانی شامل روابط نهادها، موقعیت آنها، نقش‌ها، مهارت‌ها و اشخاص در ارتباط با آنها مد نظر است.

در ستون داده، داده‌هایی که برای عملکرد فرآیندها لازم هستند تحلیل می‌شوند. در این قسمت، نمودارهای ارتباط نهادها  برای تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.

در دید وظیفه‌ای اهداف و زیر هدف‌های سازمان به طور کامل شناسایی می‌شوند. باید به این نکته توجه داشت که که یک زیر هدف می‌تواند در سطحی بالاتر در تعدادی از اهداف حضور داشته باشد. مثلاً زیر هدف “کاهش زمان اجرای فرآیند کسب و کار” در اهداف “افزایش رضایت مشتری” و “کاهش کلی هزینه‌ها” نهفته است. در یک سطح پایین‌تر، هر زیرهدف با مجموعه‌ای از وظیفه‌ها که در برآورده ساختن اهداف یا زیرهدف‌ها مشارکت دارند در ارتباط است. وظیفه‌ها پس از آن به صورت سلسله مراتبی تا رسیدن به سطحی که مطلوب پروژه است شکسته می‌شوند.

هر بخش از سه سطح تشکیل می‌شود: سطح مفهومی، سطح معماری و سطح پیاده سازی.

سطح مفهومی بالاترین سطح است که در آن  نیازمندی‌ها در حوزه‌های داده، کنترل، عملکرد و سازمان تعریف می‌شوند. در حقیقت این سطح به نیازمندی‌های  غیر تکنیکی فرآیندهای کسب و کار و محیط اجرایی آن می‌پردازد.

سطح میانی خانه ARIS سطح معماری نامیده می‌شود. هدف این سطح ایجاد ارتباط میان سطح مفهومی و سطح پیاده‌سازی است. یعنی بعد از شناسایی نیازمندی‌ها باید به فکر روشی برای ارضای آنها باشیم.

در سطح پیاده‌سازی باید به زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی توجه کافی داشت.


متدولوژی AVE

متدولوژی ARIS بر پایه چارچوبی که در بالا تشریح شده است و بر اساس چرخه حیات  ARIS استوار است. در شکل زیر چرخه حیات ARIS و اجزای آن نمایش داده شده است.

چرخه حیات ARIS از 4 فاز  استراتژی، طراحی، پیاده سازی و کنترل تشکیل می‌شود

2222

چرخه حیات  ARIS

 فاز۱: استراتژي

در ابتداي هر پروژه‌اي لازم است كه تحليل مختصري از استراتژي سازمان به عمل آيد. هدف پايه‌اي فاز استراتژي توسعه يك نقشة ابتدايي و از بالا به پايين فرآيندها است. نقشة فرآيند يك تصوير كلي از سازمان در زمينة فرآيندهاي كسب و كار ارائه مي‌دهد و نقطة شروع هرگونه بهينه‌سازي فرآيندهاي كسب و كار را مشخص مي‌كند.

بخش‌هاي مختلف كسب و كار و CSF ها براي هر بخش، پارامترهاي مهم در تهية نقشة فرآيند هستند. اين‌ها وجه مشترك بين استراتژي شركت و پروژة سازماني محسوب می‌شوند. پاسخ به اين پرسش كه آيا پروژه در جهت درست پيش مي‌رود يا نه تنها در صورتي امكان‌پذير است كه اين وجوه مشترك به خوبي تعريف شوند.

ديگر اهداف فاز استراتژي در تعريف و اولويت‌بندي فرآيندهاي كسب و كار نهفته است تا با استفاده از اهداف به بهينه‌سازي فرآيندها بپردازد.

نتايج فاز استراتژي:

 • شناخت و درك محيط بازرگاني و تجاري سازمان
 • تجزيه و تحليل عوامل كليدي موفقيت
 • تدوين نقشه جامع سازمان
 • تعريف سناريوهاي End to end از فرآيندها
 • تعريف طرح و برنامه پروژه

خروجي فاز استراتژي:

 • ساختار خدمات و محصول
 • ماتريس بخش‌هاي تجاري
 • عوامل كليدي موفقيت
 • نقشه فرآيندهاي تجاري كل سازمان
 • سناريوهاي End to End از فرآيندهاي تجاري
 • ساختار و طرح پروژه

فاز ۲: طراحي فرآيندهاي كسب و كار

اين فاز بعد از فاز استراتژي انجام مي‌شود و بهينه‌سازي فرآيندها در اين فاز بر‌اساس نقشة فرآيندها و اهداف فرآيندهاي نقشه مشخص مي‌شوند.

هدف حياتي از اين فاز تحليل فرآيندهاي موجود كسب و كار به منظور يافتن نقطة آغازين براي بهينه‌سازي است. اين نقطه‌ آغازين همچنين مي‌تواند در ساختارهاي فرآيندها يافت شود و يا ازKPI (زمان فرآيند، رضايت مشتري، ميزان خطاها و. …) استخراج گردد. سپس آلترناتیوهاي فعاليت‌ها مشخص شده و پياده‌سازي طرح‌ريزي مي‌شود. معيار حياتي در اين فاز تمركز بر شناخت و تعريف متغيرهاي اهداف براي استخراج تحليل سود و زيان يا محاسبات ROI است.

نتايج فاز طراحي:

 • معماري فرآيندها با جزئيات و به‌طور مشروح در مدل فرآيندهاي اصلي استخراج مي‌شود.
 • نيازمندي‌هاي پویای منابع و زمان فرآيندهاي End to end استخراج مي‌شود.
 • منابع وابسته به زمان فرآيند و همچنين هزينه‌هاي مربوط به فرآيندها استخراج مي‌گردد.
 • مشخص میشود نقاط ضعف فرآيندها در كجا هستند و چگونه مي‌توانيم آنها را بهبود دهيم.
 • مشخص میشود چگونه مي‌توان فرآيندها را در بالاترين سطح و همچنين سطوح جزئي مجدداً ساختار‌بندي كرد؟ اين كار مستلزم چه مواردي است؟
 • مشخص میشود چه شاخص‌هايي باید براي بهبود در اجرا به منظور موفقيت انتقال فرآيندها در نظر گرفته شود.

خروجي فاز طراحي:

 • مدل مشروح وضعيت موجود فرآيندها
 • نتايج تجزيه و تحليل زمان ظرفيت و ميزان بهره‌برداري و استفاده از فرآيندها در حالت ديناميكي
 • نتايج تجزيه و تحليل زمان و هزينه فرآيندها در حالت استاتيكي
 • پيشنهادات و راه‌حل‌هاي موجود.
 • مدل مفهومي فرآيندهاي وضعيت مطلوب و بهبود يافته.
 • طرح پياده‌سازي و اجراي فرآيندهاي مطلوب

فاز۳: پياده‌سازي فرآيندهاي كسب و كار

فاز پياده‌سازي بلافاصله پس از فاز طراحي اجرا مي‌شود و بنا نهادن فرآيندهايي جديد در سازمان برپایه اهداف، از مهمترين كارهايي است كه در اين فاز انجام مي‌شود. اين فاز در يك سو، شامل وفق دادن ساختار سازماني با فرآيندها و وظايف مربوط به فرآيندهاست. و از سوی ديگر شامل ضمانت پشتيباني بهينه سيستم اطلاعات از فرآيندهاي جديد و اهداف خواهد بود.

فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري براي پياده‌سازي بهينه‌سازي انجام‌گرفته بر روي فرآيندها از اهميت زيادي برخوردار است و گام‌هايي كه در فاز پياده‌سازي اجرا خواهد شد همان گام‌هايي است كه در فاز طراحي مورد توافق تيم اجرايي پروژه و مديران سازمان بوده است. هدف اين فاز تمركز بر اهداف و CSF هاي هر بخش از سازمان جهت ايجاد يك ساختار فرآيند محور پويا و كار‌آمد سازماني است.

نتايج فاز پياده‌سازي:

 • پياده‌سازي و تحقق ساختار سازماني جديد و مناسب به اقدامات دقيق و مؤثري براي اين منظور شيوه و چگونگي (HOW-TO) اجرا و پياده‌سازي موفق ساختار مشخص مي‌گردد.
 • فعاليت‌هاي مختلف مؤثري براي بهبود مستمر فرآيند (نظير اقدامات كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت اصلاحي و پيشگيرانه و كنترلي) مورد نياز مي‌باشند. با اجراي اين مرحله، عمليات هر فرآيند در جهان واقعي دقيقاً بر مبناي استاندارد مدل فرآيند مطلوب صورت خواهد پذيرفت.
 • نيازمندي‌هايي كه از طريق فرآيندها پياده‌سازي مي‌شوند بر روي مدل جريان‌هاي كاري مكانيزه نيز تأثير‌گذار مي‌باشند. از آنجايي كه جريانهاي مذكور بر روي برنامه‌هاي كاربردي و سيستم‌هاي IT بنا نهاده شده‌اند لذا اين امر مي‌تواند منجر به ارتقاي سيستم‌هاي موجود و يا خريد و پياده‌سازي سيستم‌هاي جديد شود. لذا فرآيند انتخاب سيستم‌هاي كامپيوتري بر مبناي فرآيندها صورت خواهد پذيرفت.
 • پياده‌سازي و اجراي صحيح مدل پيشنهادي نظارت و كنترل فرآيندهاي كاري (Process Governance) استمرار و اثر‌بخشي بهبود مستمر را تضمين خواهد كرد

فاز ۴: كنترل فرآيندهاي كسب و كار

موفقيت سازمان كه در نهايت به وسيلة مستندات شاخص‌هاي حسابداري و مالي مشخص مي‌شود، حاصل خلق ارزش در فرآيندهاي كسب و كار سازمان است. بنابراين كنترل و مديريت خروجی عملكرد فرآيندهاي سازمان لازم است. براي رسیدن به سود، ضروری  است كه فرآيندهاي محوري سازمان به صورت مؤثري بر پایه محدوديت‌هاي هزينه، زمان و كيفيت طراحي شوند.

در بعد داخلي اين كار به كاهش هزينه‌ها و رضايت كاركنان منجر خواهد شد. و در بعد خارج سازمان، فرآيندهاي كارا، رضايت مشتريان را ضمانت مي‌كند. و مي‌تواند سهم شركت را در بازار افزايش داده يا حتي منتهی به ايجاد بازاري جديد شود. كارايي فرآيندها بايد به گونه ای منظم و تاثیرگذار ارزيابي شود. لذا هرگونه مانعي مي‌تواند در مراحل اوليه شناسايي شده و اقدامات لازم براي بر‌طرف كردن آن انجام پذيرد. هدف فاز كنترل باز‌بيني و ارزيابي مستمر فرآيندهاي كسب و كار به‌منظور ايجاد ابزاري براي كارايي بيشتر سازمان است.

نتايج فاز كنترل:

 • كمي‌سازي اثر‌بخشي جريان بهبود در فرآيندهاي كاري که پياده‌سازي و اجرا شده اند.
 • ارتقاء و بهبود قابليت رقابت‌پذيري از طريق به‌ كارگيري يك فرآيند با ثبات و پايدار مديريت عملكرد فرآيندها.
 • ارتقاء سطح رضايت مشتري از طريق شفاف‌سازي فرآيندهاي كاري End to end.
 • شنايايي ارتباط مستقيم ميان كاهش عملكرد و گلوگاه‌هاي موجود در فرآيندهاي كاري اجرا شده.
 • شناسايي بهترين راه‌كارهاي موجود در بستر فرآيندهاي جاري‌ شده با استفاده از مكانيزم خودكار در فرآيند جمع‌آوري و تهيه مدل‌ها.
 • تضمين عملكرد مطلوب برنامه‌ها و سيستم‌هاي كاربردي.
 • امكان پايش پيوسته، مداوم و مؤثر ميزان انطباق مدل‌ها با قواعد و ضوابط كاري.
 • پياده‌سازي و تحقق بهبود مستمر فرآيندهاي كاري.

 

خروجي فاز كنترل:

 • عملكرد سازمان
 • عملكرد فرآيندها
 • عملكرد سيستم‌هاي نرم‌افزاري
 • ميزان انطباق فرآيندها با نيازمندي‌ها استانداردها و قواعد تعريف‌ شده.
 • گزارش وضعيت عملكرد بهبود فرآيندها.

برای مطالعه در مورد چارچوب جستون اینجا را کلیک نمایید.


چارچوب ARIS,متدولوژی AVE,چرخه حیات  ARIS

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .