۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
چارچوب جستون- نلیس در BPM- بخش چهارم
چارچوب نلیس BPM, چارچوب جستون, چارچوب مدیریت فرایند

چارچوب جستون- نلیس در BPM- بخش چهارم

در مطلب قبلی فازهای ابتدایی چارچوب جستون- نلیس را بیان کردیم. در این مطلب به دو فاز انتهایی این چارچوب اشاره خواهیم کرد. 

فاز 9- شناخت ارزش:

هدف اين فاز اطمينان يافتن از اين موضوع است كه سود حاصل از پروژه‌ شناخته شده است. در‌واقع پروژه‌هاي مربوط به كسب و كار به اين دليل شروع مي‌شوند كه ارزشي را به كسب و كار بيفزايند. تعريف، مرزبندي و پذيرش اين ارزش افزوده بخشي از پروژه كسب و كار خواهد بود. بنابراين در اين مرحله ارزش‌ها و سود حاصل از پياده سازي پروژه بايد به سازمان منتقل شده و مورد تحليل واقع گردد.

نتايج فاز شناخت ارزش‌ها

نتايج مورد انتظار از اين فاز به شرح زير است:

 • خلاصه طرح مزاياي پروژه
 • ماتریس شبکه مایلستون سود
 • ماتریس تحویل سود
 • ثبت شناخت سود

 

خروجي فاز شناخت ارزش:

همانطور كه در تصویر زیر پيداست خروجي اين فاز ورودي فازهاي ديگر چارچوب است. براي مثال مي‌توان موارد زير را نام برد:

 • توليدبازخورد و پيشنهاد تغيير در روش پياده‌سازي براي بيشينه‌سازي سود.
 • ممكن است پيشنهادي براي ايجاد تغييرات در مديريت تغيير افراد نيز حاصل ‌شود.
 • ممكن احساس نياز به تغيير در شيوه طراحي فرآيندهاي جديد به‌منظور بيشينه سازي سود ايجاد شود.
 • دانش بدست آمده از اين مرحله در پايداري نتايج حاصله از پروژه سودمند خوهد بود.

چارچوب جستون- نلیس در BPM


فاز۱۰- عملكرد پايدار:

كاملاً ضروري است كه تيم پروژه كار با كسب و كار را تا بنا نهادن ساختار فرآيندي مناسب ادامه دهند تا اين اطمينان حاصل شود که بهبود مستمر فرآيندها پايدار خواهد بود. سازمان بايد چرخة حيات فرآيند را به درستي درك كند. در غير اينصورت با گذشت زمان و تغييراتي كه در كسب و كار ايجاد خواهد شد، فرآيندها دوباره كارايي خود را از دست خواهند داد.

 

نتايج فاز عملكرد پايدار

نتايجي كه در طول اين فاز حاصل مي‌شود شامل موارد زير‌ هستند:

 • مكانيسم‌هاي براي مديريت فرآيندهاي كسب و كار، تشخيص و درك فرصت‌هايي براي بهبود فرآيندها.
 • فرآيندهاي بهبود‌يافته و مديريت‌ شده

 

خروجي فاز عملكرد پايدار:

فاز عملكرد پايدار خروجي‌هاي متفاوتي را به‌عنوان ورودي فازهاي ديگر چارچوب توليد مي‌كند. مهمترين خروجي مربوط به فاز‌هاي استراتژي سازمان و معماري فرآيند است. دانشي كه در اين مرحله به‌دست مي‌آيد منجر به توليد اطلاعاتي مي‌شود كه مي‌تواند در هر دو اين فازها و فعاليت‌هاي معمولي كسب و كار تغييراتي ايجاد كند.

خروجي فاز عملكرد پايدار

در چارچوب ارائه شده توسط جستون و نلیس علاوه بر 10 فازی که پیشتر به آنها اشاره شد، از سه بستر و حوزه به عنوان ضروریات پروژه نام برده می‌شود.


ضروريات پروژة BPM در اين مدل به اين شرح‌اند:

 • مديريت پروژه:

معمولاً اين سؤال از مشاوران پرسيده مي‌شود آيا يك مدير پروژه معمولي قادر به پياده‌سازي پروژه‌هاي BPM خواهد بود؟ پاسخ به اين سؤال معمولاً به اين شكل خواهد بود: بله، اما نه به خوبي يك مدير پروژه با سابقه در زمينة مديريت پروژه‌هاي BPM.

 

 • مديريت تغيير افراد:

اين چارچوب نگاه ويژه‌اي به فرآيند تغيير، علي‌الخصوص تغييري كه به پرسنل مربوط مي‌شود، دارد. دلايل بسياري براي شكست پروژه‌هاي BPM بيان شده و ما در اينجا قصد نداريم كه به همة آن‌ها بپردازيم. با اين حال اين عقيده در حال گسترش است كه به جنبه‌هاي پرسنلي پروژه‌هاي بهبود هميشه با جزييات کافی نگريسته نشده است.

 

 • رهبري:

نكته‌اي كه مورد توافق همة متخصصان تغيير فرآيندهاي كسب و كار است اين است كه هر برنامة تغييري بايد از پشتيباني يك رهبر یا مدير برخوردار باشد تا به موفقيت نايل گردد. نقش رهبري در خروجي پروژه‌هاي BPM بسيار قابل توجه است.

 

اگر ما سه نياز اصلي پروژه BPM را با هم در نظر بگيريم و سعي كنيم روابط آن‌ها را به نمايش بگذاريم تصوير زیر ايجاد خواهد شد. اين تصوير نشان مي‌دهد كه درك ما از پروژة BPM به طور واضح مشخص است. پس پروژة BPM در بالاي خط ديد (Visibility Line) قرار مي‌گيرد. در حاليكه فعاليت‌هاي عملياتي كسب و كار (Business as Usual) به مشخصي خود پروژه نيستند و بنابراين در زير خط ديد قرار مي‌گيرند. مديريت پروژه با پروژه در ارتباط است و مديريت تغيير افراد مقدمتاً با فعاليت‌هاي روتين كسب و كار. (چون نقش افراد در اين فعاليت‌ها تعريف مي‌شود).

نقش رهبري اطمينان يافتن از اين موضوع است كه دو نياز قبلي- مديريت پروژه و مديريت تغيير افراد- از هارموني و يكپارچگي لازم برخوردارند.

روابط عناصر حیاتی پروژه BPM

نكته قابل توجه در مورد اين چارچوب اين است كه محققان پديد‌آورندة اين چارچوب تأكيد دارند كه نيازي نيست كه اين چارچوب با دقت زياد و بدون تغيير دنبال شود. بلكه مي‌تواند بسته به نياز سازمان يا شرايط خاص گام‌هاي آن با شرايط موجود تطبيق داده شود.


چارچوب نلیس BPM, چارچوب جستون, چارچوب مدیریت فرایند


تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .